Privacyverklaring

Bellaart Real Estate, gevestigd aan P.J. Oudweg 4 1314 CH Almere The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://bellaartrealestate.com P.J. Oudweg 4 1314 CH Almere The Netherlands +31645901962

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Bellaart Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kopie passport
 • Kopie rijbewijs

 

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Bellaart Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw aankoop- en/of verkoop opdracht.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de dienst loopt. Na een succesvolle aanvraag wordt het dossier vernietigd. Delen van persoonsgegevens met derden

Bellaart Real Estate deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bellaart Real Estate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bellaart Real Estate uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Bellaart Real Estate gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bellaart Real Estate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bellaartrealestate.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bellaart Real Estate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Persoonsgegevens worden opgeslagen op een met wachtwoorden beveiligd computersysteem.

 

Bellaart Real Estate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bellaartrealestate.com

 

 

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • kredietwaardigheidscheck Bij Bellaart Real Estate is het mogelijk om achteraf te betalen voor de diensten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen.
 • burgerservicenummer (BSN)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bellaart Real Estate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

Bellaart Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.